TRAFIKKSIKKERHET OG KJØREREGLER

Disse reglene gjelder for all transport til fotballkamper og turneringer i klubbens regi. Sørg for at det er nok biler til antall passasjerer og ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise. Beregn tilstrekkelig tid ifm reisen, og vær positive sjåfører som forbilder for barn og unge.

Seriespill
Der det er hensiktsmessig og ved lange avstander, kan felles transport bestilles. Leiebiler er også ett alternativ, her skal sjåfører være over 25 år. Ta kontakt med reiseansvarlig i klubben dersom det er tvil om det skal bestilles fellestransport, på e-post post@ilnorild.no. Egenandel pr spiller til fellestransport er kr 100,- Trenerne eller den som er ansvarlig for laget har ansvaret å samle inn denne egenandelen, som i etterkant settes inn på konto nr. 4930.05.01477. Dersom felles transport ikke benyttes, brukes private biler. Dette godtgjøres med kr 1,50 pr km. Regning sendes klubben i etterkant, signert av trener og sjåfør. Antall passasjerer skal føres på, og samsvare med antall biler vs. spillere. Eget skjema finnes på Norildhuset.

Turneringer
Til turneringer i nærområde brukes private biler. Til turneringer over lengre avstander skal reisemåte avklares med reiseansvarlig i klubben.

Førstehjelp
Klubben bør ha tilbud om førstehjelpskurs til alle medlemmer og foreldre (sjåfører). Førstehjelpsutstyr (pute) bør forefinnes i bilen.

Melding om nestenulykker
Klubbene skal rapportere nestenulykker til kretsen på eget skjema. Rapportene kan sendes inn/leveres anonymt. Men det er viktig at disse hendelsene blir rapportert.

Sikkerhet ved kjøring med privat bil

Ved all transport til og fra kamper og turneringer planlegges avreisetidspunktet med god tidsmargin for trygg og sikker transport. All bagasje plasseres i bagasjerom. Før transporten skal sjåføren gjennomføre
sikkerhetskontroll på bil med fokus på lys, bremser og dekk. Sjåføren har også ansvaret for at alle forsikringer på kjøretøyet er i orden. Sjåfør skal benytte hands-free under kjøringen. Det legges en liste med navn på dem som kjører, reg.nummer, de enkelte kjøretøy, samt navn på passasjerer i den enkelte kjøretøy i postkassen ved inngangen til “Norildhuset” før kjøringen starter. Alternativt kan laget som reiser, ha egen ansvarlig person hjemme i Vadsø som sitter på all denne kontaktinfo.

Kjøretøy
Det brukes kun biler som er i forskriftsmessig og forsvarlig stand, og som er godt utrustet etter rådende forhold.

Bilbelte
Alle skal benytte bilbelte under transport.

Søvn
Alle som er kjent med at de skal transportere seg selv og andre spillere har ansvar for å få nok søvn før kjøring. Underveis i kjøringen kan fører stoppe for å hvile om han/hun opplever tretthet.

Passasjers plikter – Si fra
Passasjeren har plikt til å si ifra og stille krav til fører dersom han/hun opplever utrygghet underveis i transporten. Stresset kjøring gjør også idrettsutøvere stresset

Syklende til og fra treninger, kurs og arrangement:

  • IL Norild anbefaler alle å bruke hjelm ved sykling til arrangementer i regi av IL Norild.
  • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
  • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
  • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke.
  • IL Norild oppforder alle til å bruke refleks og/eller refleksvest.

Publisert