Referat fra årsmøtet 20. april 2017

Referatet kan lastes ned på Dropbox, eller du kan lese hele i denne artikkelen.

 

IL Norilds årsmøte mandag 20. april 2017 kl. 18.00

Møtested: Norildhuset

Til stede fra styret: Glenn Bjørlo, Pål Johnsen, Andreas Rystrøm, Emil Agersborg Bjørnå og Barbro Larsen

Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigete

Det var 28 stemmeberettigete til stede ved møtestart.  En av de fremmøtte var ikke stemmeberettiget.

Enstemmig godkjent

 

I løpet av møtet kom det flere medlemmer til, slik at antall stemmeberettigete varierte under behandling av sakene.

 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent

 

Sak 3 – Godkjenning av saksliste

Enstemmig godkjent

 

Sak 4 – Godkjenning av forretningsorden

Enstemmig godkjent

 

Sak 5 – Valg av møtedirigent

Glenn Bjørlo enstemmig valgt

 

Sak 6 – Valg av referent

Else Kristiansen enstemmig valgt

 

Sak 7 – Valg av to for underskriving av protokoll

Johan Rolstad og Emil Agersborg Bjørnå enstemmig valgt

 

Sak 8 – IL Norilds årsmelding for 2016, herunder gruppeårsmeldinger

Leder gjennomgikk årsmeldingen, og leder for sportslig utvalg gikk gjennom deres beretning.  Tre av gruppene har ikke levert årsberetning.  Norild er nå ajour i FIKS (Fotballens Informasjon og KommunikasjonsSystem) og alle kontingenter og treningsavgifter ble sendt ut elektronisk.  Noen av områdene vi må fortsette å jobbe med ble nevnt:  ansvar for forsikring av tribunen, nettredaktør for ilnorild.no og godkjenning som «kvalitetsklubb».

 

Klubben har hatt avtale med regnskapsfirmaet Averdi i Karasjok de siste årene.  Fra 2017 anbefales det at kasserer- og regnskapsførertjeneste kjøpes fra Sabo regnskap i Vadsø.  Dette vil forenkle både kasserer- og regnskapsrutinene betraktelig.

 

Årsmøtet er enig om at dersom noen grupper velger å reise til turneringer som ikke er vedtatt i sportsplanen, har de ikke mulighet til å spille for IL Norild i turneringen.

 

Årsmelding og gruppeårsmeldingene med kommentarer: enstemmig vedtatt.

Sak 9 – Årsregnskap 2016 i revidert stand                                                                                                        

Underskuddet skyldes i hovedsak bygging av tribune, samt reisekostnader til seriekamper og turneringer.  3×3 banene er også inntektsført i 2016.  Klubbens kontoplan er ikke helt i samsvar med den Averdi har brukt. Enkelte inntekter og utgifter er derfor vanskelig å finne igjen i årsregnskapet.  Kontoplanen vil bli revidert i hht. idrettens kontoplan i 2017.

Revisor bemerker at utgifter til tribune tatt med som en driftskostnad burde vært aktivert som en eiendel i balansen avskrevet over de fem neste årene.  Driftsresultatet for 2016 vil da være kr. 132.000 bedre enn slik det er ført i regnskapet nå.  Det gis tilbakemelding til Averdi om at denne korrigeringen gjøres i regnskapet for 2016.

 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med merknader fra revisor.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 10.1 – Godkjenning av NIFs Lovnorm for idrettslag, herunder regler for gjennomføring av årsmøte. Krever 2/3 flertall. Dokument vedlagt.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 10.2 – Manglende innbetalinger av egenandeler for reiser A-lag. Styret foreslår  å endre treningsavgift for A-lag fra 2300 kr til 3000 kr. Dette gjelder alle innmeldte A-lagsspillere.

 

Forslag 1 fremlagt i møte: Endre ordlyden i saken;  Økning av treningsavgift for å dekke økte utgifter ved to ekstra bortekamper.

 

Forslag 2 fremlagt i møte: ingen økning.

 

Forslag 2 vedtatt med 17 stemmer mot forslag 1 med 11 stemmer.

 

 

Sak 10.3 – Utvidelse av antall styremedlemmer. Mange oppgaver for klubben i administrativ sammenheng krever flere styremedlemmer. Styret foreslår å utvide styret med ett -1- styremedlem slik at styret blir på 8 medlemmer.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 10.4 – Styrehonorarer. Det er ikke utbetalt styrehonorarer for 2016. Styret foreslår å utbetale styrehonorarer for de styreverv som innebærer faste oppgaver. For styreleder foreslås det en godtgjørelse på kr 5000,- For nestleder foreslås det et honorar på kr 3000,- For øvrige med faste oppgaver foreslås det et honorar på kr 2000,-.

Forslag fremsatt i møte: styret har representasjonsklær. Styret kan bestemme om det kjøpes inn piketrøyer med logo, representasjonsklær.

Styrehonorar: 27 stemmer for. 1 stemme mot.

 

Sak 11 – Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår å beholde dagens sats på kr 400,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12 – Fastsette treningsavgift

Styret foreslår uendrede satser for treningsavgift, med unntak av eventuelt vedtak i sak 10.2.

 

Forslag fremlagt i møtet: redusere treningsavgifta for de som ikke spiller seriespill.  Øvrige grupper får en ny inndeling og liten økning.  Satsene foreslås slik i 2017:

5-10 år            kr. 500

11-12 år          kr. 1000

13-14 år          kr. 1500

15-17 år          kr. 1700

Over 18 år kr. 2500

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 13 – Budsjett 2017                                                                                                      Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas som fremlagt. Styret gjør nødvendige endringer med bakgrunn i øvrige vedtak i årsmøtet.                                                                           Enstemmig vedtatt.

 

Sak 14 – Behandle klubbens organisasjonsplan

IL Norild har ingen klar organisasjonsplan. Styret anbefaler at årsmøtet gir nytt styre fullmakt til å utarbeide Klubbhåndbok. Klubbhåndboka skal inneholde alle retningslinjer for organisasjonen samt regelverk for hvordan klubben skal drives i fremtiden. Årshjul, økonomihåndbok og sportslig utviklingsplan skal være en del av klubbhåndboka.

Organisasjonsplanen tas til orientering.

 

Sak 15 – Valg 2017

 

Styreleder, på valg                             ingen kandidat funnet

Nestleder, ikke på valg                      Pål Johnsen

Styremedlem, på valg                        Henrik Seppola  Larsen (2 år)

Styremedlem, på valg                        Bente Moe (2 år)

Styremedlem, på valg                        Stein Mathisen (for Sportsutvalget 1 år)

Styremedlem, ikke på valg                Stein Wiggo Mørk

Styremedlem, ikke på valg                Frode Jensen

Styremedlem, ikke på valg                Emil Agersborg Bjørnå

 

Varamedlem, ikke på valg                 Anette Saxi

Varamedlem, ikke på valg                 Barbro Larsen

 

Kasserer trer ut av styret og erstattes med et ordinært styremedlem.  Grunnen er at klubben vil kjøpe kasserer- og regnskapsførertjeneste fra Sabo regnskap fra 2017.

 

Valgkomite 2017:                              Johan Rolstad

Glenn Bjørlo

Baboucarr Sarr

 

Revisorer:                                           Jan Aslaksen

Ronald Pedersen

 

Stein Mathisen har sagt seg villig til å være leder inntil ekstraordinært årsmøte.

Alle enstemmig valgt.

 

Møtet hevet kl. 20.45.

Vadsø, den 20. mars 2017

 

 

_____________________________________________________________

Johan Rolstad                                                              Emil Agersborg Bjørnå

 

Publisert

Stikkord: