Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 7. april 2024

Protokoll ekstraordinært årsmøte IL Norild 2024 (PDF)

 

Sted: Norildhuset

Tidspunkt: Søndag 7. april 2024 kl. 19.00-19.30

Tilstede: Seks medlemmer

 

1: Godkjenne stemmeberettigede

Møtet ble satt med seks stemmeberettigede.

 

2: Godkjenne innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent.

 

3: Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen.

Følgende personer ble valgt:

Møteleder: Kristin Rushfeldt Børresen

Signere protokoll: Agnethe Ongamo og Ørjan Sundkvist

 

4: Valgsaker

4.1 Valg av styreleder 2 år

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte velger følgende

Linda Sjøblom (2 år)

4.2 Valg av vara til styret

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte velger følgende

Håvard Aagesen (2 år)

4.3 Valg av vara til valgkomiteen

Det har ikke lykkes å finne vararepresentant til valgkomiteeen.

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte ber styret jobbe med å finne ny vararepresentant til valgkomiteen.

 

5: Innkomne saker

5.1 Norilds verdier

Endring av ordlyd fra «inkluderende», til «inkludering».

Endringen enstemmig vedtatt.

 

5.2 Øke antall styremedlemmer

Forslag om å utvide styret fra fem til sju faste medlemmer pluss vara.

Endringen enstemming vedtatt.

 

_______________________                                     ______________________

Agnethe Ongamo                                                      Ørjan Sundkvist

Publisert

Stikkord: