Klubbens dugnadsinntekter

Hei dere,
Det har i lang tid pågått en debatt i norsk fotball om fordelingen av dugnadsinntekter i klubbene. Særlig forhold rundt fordeling mellom barne-/ungdomsfotball og seniorfotball Styret ønsker her å informere medlemmene om hvordan dugnadsarbeidet IL Norild håndteres.

Dugnad. Her settes det opp telt. Foto: Kvenfestivalen


Retningslinjer for dugnadsinntekter
For å sikre at flest mulig lag har mulighet til å gjennomføre inntektsbringende dugnader, skal disse koordineres av styret. Send planer om dugnad på epost til post@ilnorild.no, så behandler vi dem fortløpende. Klubben har i tillegg avtaler med støttespillere/sponsorer der det er muligheter for dugnadsinntekter. For eksempel 17. mai-arrangement, rigg/vakt på offentlige arrangement og drift av turneringskafé.
Vi har et lagskonto-system i vår bank som skal brukes til plassering av inntektene. I aldersbestemte lag skal foreldregruppa velge disponenter til disse lagskontoene. Disponentene skal ha godkjent politiattest. Det ordnes lett på nettsiden

https://www.norge.no/nb/tjeneste/sok-om-politiattest-elektronisk

Fordeling av dugnadsinntekter
For å være tydelig om klubbens disponering av inntekter og utgifter, har vi et årsbudsjett fordelt på generell klubbdrift, seniorfotball og barne/ungdomsfotball. Budsjettet vedtas på årsmøtet og dere finner årets budsjett på våre nettsider https://www.ilnorild.no/index.php/2019/03/28/arsmote-2019-saksliste-og-dokumenter/


Seniorlaget har store driftsutgifter i år. For at dette ikke skal belaste øvrig klubbdrift, har vi jobbet for full finansiering av lagets drift gjennom egne sponsor- og dugnadsinntekter. Så langt ligger vi godt an til å klare dette takket være imponerende innsats fra mange i klubben.
Styret har besluttet at all dugnadsinntekt fordeles 80/20 mellom lag og klubb. Årsaken er at klubbens utgifter til generell drift skal finansieres. Generelle driftsutgifter er for eksempel forsikringer, kjøregodtgjørelse til foreldre, busstransport seriekamper, påmeldingsavgifter for lag, dommerutgifter, drakter, baller og annet utstyr, drift av Norildhuset, regnskapshonorar mm.

Dugnadsinntekter fra lag betales inn til lagskonto og klubbens andel overføres til driftskonto 4930.05.01477 merket med lagnavn (for eksempel J13), dugnadsaktivitet og dato. Vi har ikke på plass VIPPS-løsning pr lag eller avdeling. Her skal vi finne en bedre løsning da kontantbetaling minker fra år til år.

Vår regnskapsfører gir oss løpende informasjon om økonomiutviklingen i de tre avdelingene. Styret behandler rapporteringen jevnlig for å ha kontroll på utviklingen.

Har noen behov for mer informasjon om hvordan dugnadsinntektene håndteres, er det bare å ta kontakt med meg eller andre medlemmer i styret.


Vadsø, 6 juni 2019
Stein Mathisen – styreleder

Publisert

Stikkord: