Klubbavtale med Tromsø IL

Magnus, Johan og Ronald viser frem Norildhusets "Walls of fame"

Magnus Jakola Skansen, Johan A Rollstad og Ronald M Pedersen presenterte den ferske «satelitt-klubb»-avtalen med Tromsø IL. Avtalen beskriver mange muligheter for samarbeid mellom klubbene. bl.a. at klubbene sammen skal arrangere SNN-Akademiet. SNN-Akademiet er et tiltak hvor TIL reiser rundt til klubber i Nord-Norge og bidrar med sin kunnskap til spillere og trenere/aktivitetsledere. Norild får også mulighet til å dra nytte av hjelp og oppfølging fra TIL sitt styre, trenere og spillere.

Her er avtalen i sin helhet:

Innkalling til årsmøte i IL Norild

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Norild.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl. 1900 på Norildhuset, Fosseveien 9, 9800 Vadsø
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars på epost
post@ilnorild.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på våre nettsider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov vedtatt på årsmøtet i 2017 (Idrettens
lovnorm).

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i IL Norild

TRAFIKKSIKKERHET OG KJØREREGLER

Disse reglene gjelder for all transport til fotballkamper og turneringer i klubbens regi. Sørg for at det er nok biler til antall passasjerer og ha et fast klokkeslett for frammøte og avreise. Beregn tilstrekkelig tid ifm reisen, og vær positive sjåfører som forbilder for barn og unge.

Seriespill
Der det er hensiktsmessig og ved lange avstander, kan felles transport bestilles. Leiebiler er også ett alternativ, her skal sjåfører være over 25 år. Ta kontakt med reiseansvarlig i klubben dersom det er tvil om det skal bestilles fellestransport, på e-post post@ilnorild.no. Egenandel pr spiller til fellestransport er kr 100,- Trenerne eller den som er ansvarlig for laget har ansvaret å samle inn denne egenandelen, som i etterkant settes inn på konto nr. 4930.05.01477. Dersom felles transport ikke benyttes, brukes private biler. Dette godtgjøres med kr 1,50 pr km. Regning sendes klubben i etterkant, signert av trener og sjåfør. Antall passasjerer skal føres på, og samsvare med antall biler vs. spillere. Eget skjema finnes på Norildhuset.

Turneringer
Til turneringer i nærområde brukes private biler. Til turneringer over lengre avstander skal reisemåte avklares med reiseansvarlig i klubben.

Førstehjelp
Klubben bør ha tilbud om førstehjelpskurs til alle medlemmer og foreldre (sjåfører). Førstehjelpsutstyr (pute) bør forefinnes i bilen.

Melding om nestenulykker
Klubbene skal rapportere nestenulykker til kretsen på eget skjema. Rapportene kan sendes inn/leveres anonymt. Men det er viktig at disse hendelsene blir rapportert.

Sikkerhet ved kjøring med privat bil

Ved all transport til og fra kamper og turneringer planlegges avreisetidspunktet med god tidsmargin for trygg og sikker transport. All bagasje plasseres i bagasjerom. Før transporten skal sjåføren gjennomføre
sikkerhetskontroll på bil med fokus på lys, bremser og dekk. Sjåføren har også ansvaret for at alle forsikringer på kjøretøyet er i orden. Sjåfør skal benytte hands-free under kjøringen. Det legges en liste med navn på dem som kjører, reg.nummer, de enkelte kjøretøy, samt navn på passasjerer i den enkelte kjøretøy i postkassen ved inngangen til “Norildhuset” før kjøringen starter. Alternativt kan laget som reiser, ha egen ansvarlig person hjemme i Vadsø som sitter på all denne kontaktinfo.

Kjøretøy
Det brukes kun biler som er i forskriftsmessig og forsvarlig stand, og som er godt utrustet etter rådende forhold.

Bilbelte
Alle skal benytte bilbelte under transport.

Søvn
Alle som er kjent med at de skal transportere seg selv og andre spillere har ansvar for å få nok søvn før kjøring. Underveis i kjøringen kan fører stoppe for å hvile om han/hun opplever tretthet.

Passasjers plikter – Si fra
Passasjeren har plikt til å si ifra og stille krav til fører dersom han/hun opplever utrygghet underveis i transporten. Stresset kjøring gjør også idrettsutøvere stresset

Syklende til og fra treninger, kurs og arrangement:

  • IL Norild anbefaler alle å bruke hjelm ved sykling til arrangementer i regi av IL Norild.
  • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
  • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
  • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke.
  • IL Norild oppforder alle til å bruke refleks og/eller refleksvest.

God jul og godt nytt år!

På vegne av hele den fantastiske Norildfamilien ønsker vi alle klubber i Finnmark, Finnmark fotballkrets, spillere, medlemmer, trenere, foreldre, sponsorer og støttespillere en god jul og et godt nytt år!

Hilsen styret

Medlemskontigent og treningsavgift

Da håper vi på velvillighet fra alle klubbens medlemmer, trenere, foreldrekontakter og foresatte, for at innbetalingene kan skje mest mulig uten purringer. På den måten blir det enklere arbeid for de frivillige som har påtatt seg jobben med økonomien.

Treningsavgiften sendt ut, og vi sender også eventuelle purringer ut hva gjelder medlemskontingenten. Trenerne må minne hele gruppa deres på dette, og også få med, at de som ikke har mottatt noe må melde inn korrekt info hva gjelder, navn, fødselsdato, tlf, foresatte og ikke minst e-post adresse.

Vi anbefaler å registrere en bruker/profil på seg selv i minidrett.no, dette tar kun noen få minutter, og der vil all informasjon komme hva gjelder betaling av faktura og medlemskap.

Ved spørsmål. ta kontakt på post@ilnorild.no

Hilsen styret

Endringer i klubbdriften

Vi ser det som avgjørende at våre medlemmer deltar i en klubb som ivaretar medlemmenes sportslige interesse på en trygg og forutsigbar måte. Styret har​ i den sammenheng​ gjort en del beslutninger som påvirker daglig drift i klubben.

Continue reading

Faktura og kontonummer – oppdatert feb.2019

IL Norild jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre fakturahåndteringen.

Vi ber om at fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer ikke lenger sendes til oss postalt. I stedet tilbyr vi følgende to kanaler, i prioritert rekkefølge:

1. Elektroniske fakturaer i EHF-format

• Vi er registrert i det offentlige ELMA-registeret, og dette forplikter oss til å ta mot elektroniske fakturaer i EHF-format.
• Elektronisk fakturaadresse: 970916709
• Merk at det kun er fakturaer og kreditnotaer som vi kan motta elektronisk

2. Fakturaer som vedlegg til e-post
• Fakturaer sendes som vedlegg til 970916709@faktura.poweroffice.net
• Følgende krav stilles:
• Gjerne flere fakturaer per e-post, men da kun én faktura per fil
• En faktura kan ikke gå over flere filer
• E-post sendt til denne adressen håndteres maskinelt. Det er kun det som står i vedlegg i pdf-, tif- eller tiff-format som blir behandlet/lest. Andre vedlegg og tekst i selve e-posten blir ikke behandlet/lest.

Merk at det kun er fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer som kan mottas pådenne adressen.

Dersom dere ikke er i stand til å sende fakturaer til oss på noen av disse to beskrevne måtene, bruk samme postale adresse som tidligere:
IL Norild
P.b. 268, 9811 Vadsø

Kontonummer til IL Norild

Driftskonto 4930.05.01477

Referat fra årsmøtet 20. april 2017

Referatet kan lastes ned på Dropbox, eller du kan lese hele i denne artikkelen.

 

IL Norilds årsmøte mandag 20. april 2017 kl. 18.00

Møtested: Norildhuset

Til stede fra styret: Glenn Bjørlo, Pål Johnsen, Andreas Rystrøm, Emil Agersborg Bjørnå og Barbro Larsen

Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigete

Det var 28 stemmeberettigete til stede ved møtestart.  En av de fremmøtte var ikke stemmeberettiget.

Enstemmig godkjent

 

I løpet av møtet kom det flere medlemmer til, slik at antall stemmeberettigete varierte under behandling av sakene.

 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent

 

Sak 3 – Godkjenning av saksliste

Enstemmig godkjent

 

Sak 4 – Godkjenning av forretningsorden

Enstemmig godkjent

 

Sak 5 – Valg av møtedirigent

Glenn Bjørlo enstemmig valgt

 

Sak 6 – Valg av referent

Else Kristiansen enstemmig valgt

 

Sak 7 – Valg av to for underskriving av protokoll

Johan Rolstad og Emil Agersborg Bjørnå enstemmig valgt

 

Sak 8 – IL Norilds årsmelding for 2016, herunder gruppeårsmeldinger

Leder gjennomgikk årsmeldingen, og leder for sportslig utvalg gikk gjennom deres beretning.  Tre av gruppene har ikke levert årsberetning.  Norild er nå ajour i FIKS (Fotballens Informasjon og KommunikasjonsSystem) og alle kontingenter og treningsavgifter ble sendt ut elektronisk.  Noen av områdene vi må fortsette å jobbe med ble nevnt:  ansvar for forsikring av tribunen, nettredaktør for ilnorild.no og godkjenning som «kvalitetsklubb».

 

Klubben har hatt avtale med regnskapsfirmaet Averdi i Karasjok de siste årene.  Fra 2017 anbefales det at kasserer- og regnskapsførertjeneste kjøpes fra Sabo regnskap i Vadsø.  Dette vil forenkle både kasserer- og regnskapsrutinene betraktelig.

 

Årsmøtet er enig om at dersom noen grupper velger å reise til turneringer som ikke er vedtatt i sportsplanen, har de ikke mulighet til å spille for IL Norild i turneringen.

 

Årsmelding og gruppeårsmeldingene med kommentarer: enstemmig vedtatt.

Sak 9 – Årsregnskap 2016 i revidert stand                                                                                                        

Underskuddet skyldes i hovedsak bygging av tribune, samt reisekostnader til seriekamper og turneringer.  3×3 banene er også inntektsført i 2016.  Klubbens kontoplan er ikke helt i samsvar med den Averdi har brukt. Enkelte inntekter og utgifter er derfor vanskelig å finne igjen i årsregnskapet.  Kontoplanen vil bli revidert i hht. idrettens kontoplan i 2017.

Revisor bemerker at utgifter til tribune tatt med som en driftskostnad burde vært aktivert som en eiendel i balansen avskrevet over de fem neste årene.  Driftsresultatet for 2016 vil da være kr. 132.000 bedre enn slik det er ført i regnskapet nå.  Det gis tilbakemelding til Averdi om at denne korrigeringen gjøres i regnskapet for 2016.

 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med merknader fra revisor.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 10.1 – Godkjenning av NIFs Lovnorm for idrettslag, herunder regler for gjennomføring av årsmøte. Krever 2/3 flertall. Dokument vedlagt.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 10.2 – Manglende innbetalinger av egenandeler for reiser A-lag. Styret foreslår  å endre treningsavgift for A-lag fra 2300 kr til 3000 kr. Dette gjelder alle innmeldte A-lagsspillere.

 

Forslag 1 fremlagt i møte: Endre ordlyden i saken;  Økning av treningsavgift for å dekke økte utgifter ved to ekstra bortekamper.

 

Forslag 2 fremlagt i møte: ingen økning.

 

Forslag 2 vedtatt med 17 stemmer mot forslag 1 med 11 stemmer.

 

 

Sak 10.3 – Utvidelse av antall styremedlemmer. Mange oppgaver for klubben i administrativ sammenheng krever flere styremedlemmer. Styret foreslår å utvide styret med ett -1- styremedlem slik at styret blir på 8 medlemmer.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 10.4 – Styrehonorarer. Det er ikke utbetalt styrehonorarer for 2016. Styret foreslår å utbetale styrehonorarer for de styreverv som innebærer faste oppgaver. For styreleder foreslås det en godtgjørelse på kr 5000,- For nestleder foreslås det et honorar på kr 3000,- For øvrige med faste oppgaver foreslås det et honorar på kr 2000,-.

Forslag fremsatt i møte: styret har representasjonsklær. Styret kan bestemme om det kjøpes inn piketrøyer med logo, representasjonsklær.

Styrehonorar: 27 stemmer for. 1 stemme mot.

 

Sak 11 – Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår å beholde dagens sats på kr 400,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12 – Fastsette treningsavgift

Styret foreslår uendrede satser for treningsavgift, med unntak av eventuelt vedtak i sak 10.2.

 

Forslag fremlagt i møtet: redusere treningsavgifta for de som ikke spiller seriespill.  Øvrige grupper får en ny inndeling og liten økning.  Satsene foreslås slik i 2017:

5-10 år            kr. 500

11-12 år          kr. 1000

13-14 år          kr. 1500

15-17 år          kr. 1700

Over 18 år kr. 2500

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 13 – Budsjett 2017                                                                                                      Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas som fremlagt. Styret gjør nødvendige endringer med bakgrunn i øvrige vedtak i årsmøtet.                                                                           Enstemmig vedtatt.

 

Sak 14 – Behandle klubbens organisasjonsplan

IL Norild har ingen klar organisasjonsplan. Styret anbefaler at årsmøtet gir nytt styre fullmakt til å utarbeide Klubbhåndbok. Klubbhåndboka skal inneholde alle retningslinjer for organisasjonen samt regelverk for hvordan klubben skal drives i fremtiden. Årshjul, økonomihåndbok og sportslig utviklingsplan skal være en del av klubbhåndboka.

Organisasjonsplanen tas til orientering.

 

Sak 15 – Valg 2017

 

Styreleder, på valg                             ingen kandidat funnet

Nestleder, ikke på valg                      Pål Johnsen

Styremedlem, på valg                        Henrik Seppola  Larsen (2 år)

Styremedlem, på valg                        Bente Moe (2 år)

Styremedlem, på valg                        Stein Mathisen (for Sportsutvalget 1 år)

Styremedlem, ikke på valg                Stein Wiggo Mørk

Styremedlem, ikke på valg                Frode Jensen

Styremedlem, ikke på valg                Emil Agersborg Bjørnå

 

Varamedlem, ikke på valg                 Anette Saxi

Varamedlem, ikke på valg                 Barbro Larsen

 

Kasserer trer ut av styret og erstattes med et ordinært styremedlem.  Grunnen er at klubben vil kjøpe kasserer- og regnskapsførertjeneste fra Sabo regnskap fra 2017.

 

Valgkomite 2017:                              Johan Rolstad

Glenn Bjørlo

Baboucarr Sarr

 

Revisorer:                                           Jan Aslaksen

Ronald Pedersen

 

Stein Mathisen har sagt seg villig til å være leder inntil ekstraordinært årsmøte.

Alle enstemmig valgt.

 

Møtet hevet kl. 20.45.

Vadsø, den 20. mars 2017

 

 

_____________________________________________________________

Johan Rolstad                                                              Emil Agersborg Bjørnå